За нас

Лумос помага на държавите да затворят институциите, да съберат отново децата със семействата им и да предоставят услуги, които подкрепят семействата в общността. Това означава, че потребностите на децата – за обич, грижа, добро здраве и образование, са на първо място.

contact us

Свържете се с нас:

Head office

Gredley House, 
1-11 Broadway, 
Stratford, London
E15 4BQ
 
Общи запитвания и искания за информация можете да отправяте на:
 
тел.: +44 20 7253 6464
факс:: +44 20 7253 6563
електронна поща: info@wearelumos.org
 

Bulgaria

България
ул. „Неофит Рилски“ № 5, ет. 3
София 1000, България
 
тел.: +359 (0) 2 85 116 84
електронна поща: Nela.Vamporova@wearelumos.org
 

Czech Republic

Чешка република
Lumos Czech republic
Národní 9
Prague 1
110 00
 
тел.: +420 224 283 453 (офис)
тел.: +420 775 988 551 (мобилен)
електронна поща: petra.kacirkova@wearelumos.org

 

Moldova

Молдова
14/1 Banulescu Bodoni Str.
Chisinau, Moldova
MD-2012
 
тел.: +373 22 210 240
електронна поща: office.moldova@wearelumos.org

Лумос в България 

През 2009 г. Лумос започна да работи с българската Държавната агенция за закрила на детето, когато тя планираше реформите в резидентната грижа за децата, включваща 137 институции за деца от интернатен тип. През 2010 г., Министерският съвет прие „Визия за деинституционализация на децата в Република България” – ангажимент да гарантира правото на децата на семейна среда и качествена грижа, която отговаря на индивидуалните им потребности. Визията се състои в това, че до 2025 г. големите резидентни институции ще бъдат заменени от нови здравни, образователни и социални услуги за семействата в общността.

През 2010 г. в България 7 587 деца са настанени в резидентни институции. От тях 1 796 са деца и млади хора с увреждания, които живеят в 55 резидентни институции. По проект „Детство за всички” те ще бъдат преместени в 185 малки групови домове в 80 общини, които предлагат специализирана грижа близо до семействата. Ефективното изпълнение на този проект е един от основните приоритети на Лумос. През май 2013, 16 неправителствени организации създадоха Коалиция „Детство 2025”, чиято цел е постигане на гаранция за това, че деинституционализацията ще продължи да се развива устойчиво, независимо от политически промени, с основен приоритет – развитие на индивидуална грижа в общността за всяко дете, участник в процеса. Оттогава досега Коалицията консултира правителството по редица въпроси, свързани с реализирането на Визията и ефективното използване на европейското финансиране.

Как работим в България

Важно е деинституционализацията да се демонстрира на практика,  с тази цел нашите екипи работят в две пилотни области – Добрич и Варна. Ние помагаме за събирането на семействата и за предотвратяване на институционализацията (с 98 успешни случая на превенция и 18 успешни случая на събиране на семействата в тези области досега).

Във Варна Лумос нае консултант по кърмене, който проведе работа с 59  новородени бебета през 2013 г. укрепвайки връзката майка-дете. Подкрепяме и децата с увреждания, които са изправени пред по-голяма опасност от социално изключване и живот в институция, с различни форми на специализирана терапия. Те включват интензивно общуване – метод, който подобрява комуникацията с децата с увреждания, както и помощ при храненето и приемането на течности, което помогна за спасяването на живота на деца в риск от недохранване. Успяхме да убедим българското (и румънското) правителство да финансират животоспасяващи операции за поставяне на „шънт” на децата с хидроцефалия. В по-общ план Лумос работи с Държавната агенция за закрила на детето в България за предоставяне обучение и подкрепа на различни специалисти в цялата страна за усвояване на уменията, които са им необходими за подготовка на уязвимите деца за напускане на резидентната грижа. 

explore by map take a look at what Lumos is doing around the world. Hover over the purple dots to learn more.
×