Медиен център

По-долу можете да прочетете най-актуалната информация и прессъобщения.

Последни новини

За да нямаме нужда от институции

Планове за действие по деинституционализация за Варна и Добрич 15/10/2013

На 21 октомври 2013 година от 9.00 часа в Гранд Хотел Димят, град Варна стартира три-дневен интерактивен семинар за създаване на планове за действие за трансформиране на услугите за деца в регионите Варна и Добрич. Семинарът ще бъде открит от заместник областния управител на Варна Мерткан Ибрямов, заместник областния управител на Добрич Исмет Абил и изпълнителния директор на Лумос Джорджет Мълхеър. Програмата е приложена.

 

Дебатът за бъдещето на услугите за деца в двете области ще бъде информиран от стратегически анализ, извършен от Лумос през последните две години. Анализът съдържа общ преглед на наличните статистически данни, свързани с услугите за деца във Варна и Добрич, както и тенденциите и моделите в другите форми на грижа, а също и общ преглед на финансовите механизми и управленски структури. Докрадът извежда препоръки в следните сфери: здравеопазване, образование, социална закрила, подобряване на грижата, устойчивост на услугите, участие на децата, промяна на нагласите.  

 

Целта на анализа е да се направи пилотно проучване с цел да се ускори, да се подобри качеството и да се гарантира по-голяма ефективност на текущата реформа на системата за грижа за деца във Варна и Добрич. Стъпвайки на успехите до сега, да обедини всички съществуващи планове, идентифицира пропуските и гарантира, че в процеса на реформа са обхванати всички услуги за деца.

 

Лумос си партнира с областната администрация и общината във Варна вече две години, за да постигнем промяна в живота на децата и семействата в риск и ние потвърждаваме нашия ангажимент да работим за създаването на една нова, интегрирана система, благодарение на която няма да имаме нужда от институции. Аз се надявам резултатите от това събитие да постигнат две неща: да помогнат в утвърждаването на процеса на деинституционализация във Варна и Добрич и да променят системата, така че децата в бъдеще да не знаят какво е живот в институция, а да могат да растат в най-дорото за една дете място – семейстмото.” Джорджет Мълхеър, изпълнителен директор на Лумос.

 

Въз основа на изготвените анализи и на опита на участниците ще бъдат разработени планове за действие на областно равнище за трансформиране на услугите за деца. Те ще включват необходимите данни, свързани с услугите, които трябва да бъдат въведени, разработени, преструктурирани, открити или ограничени като капацитет. Отчитайки наличните към момента планове, ще бъдат разработени планове за новите услуги, за децата и за персонала. По време на семинара ще разгледаме също и управлението на процеса на деинституционализация и управлението на риска. За участие в семинара са поканени представители на заинтересованите страни от двете обрасти, включително компетентни длъжностни лица от системите на социалните услуги, здравеопазването и образованието, директори на институции и неправителствени организации.

 

За повече информация: Нела Вампорова, Връзки с обществеността и комуникации, Лумос България, Nela.Vamporova@lumos.org.uk, моб. тел. 0888 431251, тел. 02 85 116 85.

 

За Лумос - Ние вярваме, че нито едно дете не трябва да бъде лишено от семеен живот поради бедност, увреждане или принадлежност към етническо малцинство.  Организацията работи в подкрепа на осемте милиона деца в институции по целия свят, за получат те отново правото си на семеен живот и за преустановяване на институционализацията на деца. От началото на своята работа фондация Лумос е помогнала на над 7 000 деца – като е предотвратила отделянето им от техните семейства, съдействала е за извеждането им от институциите и настаняването им на по-добро място или като е помогнала да се подобри грижата за тях, с което са се повишили шансовете им за живот и те са били предпазени от нанасяне на вреда.

www.wearelumos.org

Информация за децата в институции

●     По данни на ООН в света има приблизително 8 милиона деца, които живеят в институции за деца. i

 

●     Приблизително един милион деца в Централна и Източна Европа са настанени в резидентна грижа. ii

 

 

●     Институционализацията има вредни последици за детето, включително ограничава ранното развитие на мозъка, което води до забавено когнитивно и физическо развитие в някои случаи, а оттам и до началото на проява на интелектуални затруднения. За децата със средна до тежка форма на интелектуални затруднения перспективата да избегнат омагьосания кръг на институционализацията е дори още по-слаба. Анализът на приема и изписването от институциите за деца в редица страни показва, че по-голямата част от тези деца, когато достигнат зряла възраст, биват прехвърляни в институции за възрастни. iii

 

 

.........................................................................................................

i Както е цитирано в изданието на фонд „Спасете децата” (2009 г.) Keeping Children Out of Harmful Institutions, Why we should be investing in family-based care (Да не допускаме децата да отиват във вредните институции, Защо трябва да инвестираме в грижата в семейна среда), което можете да намерите на:

http://www.savethechildren.org.uk/sites/default/files/docs/Keeping_Children_Out_of_Harmful_Institutions_Final_20.11.09_1.pdf (видяно последно на 23 юли 2013 г.)

ii EveryChild (2005) Family Matters- A Study of Institutional Childcare in Central and Eastern Europe and the Former Soviet Union (Всяко дете е важно (2005 г.) – Изследване на институционалната грижа за деца в Източна Европа и бившия Съветски съюз), стр.17; може да се намери на: http://p-ced.com/reference/Family_Matters_summary.pdf (видяно последно на 23 юли 2013 г.).

iii Georgette Mulheir et al (2012), The Equal Rights Review, Vol.9, Deinstitutionalisation- A Human Rights Priority for Children with Disabilities (Джорджет Мълхеър и колектив (2012 г.) Преглед на равните права, брой 9, Деинституционализацията – приоритет по отношение на човешките права на децата с увреждания), може да се намери на: http://www.equalrightstrust.org/ertdocumentbank/err9_full.pdf (видяно последно на 23 юли 2013 г.)

explore by map take a look at what Lumos is doing around the world. Hover over the purple dots to learn more.
×