Медиен център

По-долу можете да прочетете най-актуалната информация и прессъобщения.

Последни новини

Лумос приветства включването на семействата в проекта на програмата на ООН за световно развитие

6 август 2015 г. 11/08/2015

Проектът на Целите за устойчиво развитие подпомага усилията за трансформиране на живота на осем млн. деца, живеещи в социални институции.
Лумос (основана от Дж. К. Роулинг международна организация, работеща в интерес на децата) приветства днес окончателния проектотекст на новите и амбициозни 15-годишни цели за устойчиво развитие за държавите — членки на Организацията на обединените нации. Лумос приветства по-конкретно включването на понятието „семейства“ в текста на документа за целите, което подчертава важната роля на „сплотените общности и семейства“ за гарантиране на възможността децата и младите хора да реализират своите права.
Седемнадесетте Цели за устойчиво развитие (ЦУР), от които се състои програмата, ще бъдат гласувани от Общото събрание на ООН през септември. Те представляват безпрецедентен план за действие на ООН, който ще определи приоритети за всички държави и ще окаже пряко въздействие върху начина, по който се усвояват милиарди долари помощи, насочени към хората, планетата и постигането на глобално благоденствие, въз основа на ангажимента развитието „да не забравя никого“.
За Лумос и други организации, които работят за премахване на институционализацията на поне осем млн. бедни и маргинализирани деца, живеещи в институции в целия свят, изричното споменаване на семействата в документа за ЦУР е значителна крачка напред. То може да се използва в подкрепа на тезата, че отглеждането на децата в семейна среда следва във всички случаи да е приоритет в усилията за развитие, и ще предостави на Лумос и други организации основание да наблюдават напредъка на отделните държави при изпълнението на залегналите в ЦУР цели за децата.
Текстът на документа „Да променим нашия свят, програма за устойчиво развитие до 2030 г.“ е резултат от тригодишни интензивни обсъждания. Както посочи генералният секретар на ООН Бан Ки-мун по време на пресконференция тази седмица, този документ отразява стремежа към развитие, което гарантира, че всички възрастни и деца „живеят достойно, без заплаха от бедност, глад и неравенство, и всички мъже и жени, момичета и момчета имат възможност да развият в пълна степен своя потенциал“.
В първоначалните варианти на текста на ЦУР и уводните бележки към него не се споменаваше значението на семействата за децата, което породи опасения, че децата, които не живеят в семейна среда, включително тези, които са настанени в институции, действително ще бъдат „забравени“. Организацията Лумос, която е посветила работата си на целта за премахване на институционализацията на децата в световен мащаб до 2050 г., си сътрудничи с широка коалиция от неправителствени организации и агенции с цел преглед и изготвяне на коментари на проектотекста. В рамките на приноса на Лумос Дж. К. Роулинг, основател и президент на организацията, изпрати лични писма до посланици и висши служители на ООН, с които ги призова да признаят ключовата роля на семействата за постигането на целите, свързани със здравето, образованието, развитието и закрилата на децата.
В уводната част на „окончателния проект“ на ЦУР понастоящем се подчертава значението на усилията за гарантиране на правата на децата и възрастните и се поема ангажиментът за усилия за „осигуряване на подпомагаща развитието среда за децата и младежите с оглед на пълноценното реализиране на техните права и способности, което ще помогне на нашите страни да извлекат демографски дивидент, включително посредством безопасни училища и сплотени общности и семейства“.
Управляващият директор на Лумос Сър Роджър Сингълтън посочи: „Разполагаме с убедителни данни, че децата реализират пълноценно своя потенциал, когато живеят в семейства, а не в безлични институции. Поради това ние приветстваме споменаването на семействата в проекта на програмата на ООН за международно развитие. По-конкретно текстът на ЦУР представлява важна крачка напред в усилията за отчитане и задоволяване на потребностите на децата с увреждания, чийто дял сред децата, отглеждани в институции, е непропорционално голям.
Признаването в този важен документ, че трябва да работим за осигуряване на подпомагаща развитието на децата и младежите среда, която включва сплотени общности и семейства, е резултат от упоритата работа на много хора и организации. Изказваме нашата благодарност към тях и към лицата, отговорни за изготвянето на окончателния текст.“
Той добави, че следващото предизвикателство е да се работи за въвеждане на ефективни мерки за точно измерване на напредъка в изпълнението на целите и задачите, залегнали в документа за ЦУР.
Лумос ще работи съвместно с партньорски организации за разработване за набор от основни показатели, които да помогнат за осигуряване на механизъм за събиране и проследяване на данни за децата, живеещи извън семейна среда, които понастоящем не се отчитат и не получават подходящи услуги чрез правителствени програми. Планираме окончателният вариант на проекта на набор от показатели да бъде представен на Статистическата комисия на ООН през март 2016 г.

explore by map take a look at what Lumos is doing around the world. Hover over the purple dots to learn more.
×