Медиен център

По-долу можете да прочетете най-актуалната информация и прессъобщения.

Последни новини

Семинар на тема „Деинституционализация чрез предоставяне на услуги в общността” Използване на Европейските фондове за осигуряване на качествена грижа

27/02/2014

Днес, 27 февруари 2014 г., в гр. София, се състоя семинар на тема: „Деинституционализация чрез предоставяне на услуги в общността”. Използване на европейските фондове за осигуряване на качествена грижа. 

Основните теми, които бяха представени са свързани с практиките и предизвикателствата пред процеса на деинституционализация в Република България, международния опит в тази сфера, както и подкрепата на деинституционализацията от Европейските структурни и инвестиционни фондове през програмния период 2014-2020 г. Беше разгледан и въпроса за подобряването на национално ниво на планирането, изпълнението и наблюдението на деинституционализацията през новата финансова рамка.

Събитието беше открито от г-жа Даниела Бобева, заместник-министър председател по икономическо развитие на Република България. В срещата взеха участие и г-жа Росица Янкова, заместник-министър на труда и социалната политика; проф. д-р Чавдар Славов, заместник-министър на здравеопазването; г-н Венцислав Петров, отговорник политики, Генерална дирекция „Заетост, социални въпроси и приобщаване” в Европейската комисия; г-н Жан-Клод Легран, съпредседател на Европейската експертна група за прехода от институционална грижа към предоставяне на услуги в общността и старши регионален съветник „Детска закрила”, Регионален офис на УНИЦЕФ за Централна и Източна Европа, г-жа Джорджет Мълхеър, изпълнителен директор – Лумос; г-жа Цветенка Хаджиева, заместник-кмет на Община Луковит и др.

В рамките на семинара беше обърнато специално внимание на процеса на деинституционализацията като един от основните политически ангажименти на правителството, чието изпълнение е в контекста на политическите и стратегическите документи, задаващи рамката на прилаганите политики, а именно Националната стратегия „Визия за деинституционализация на децата в Република България” и Плана за действие към нея, Националната стратегия за дългосрочна грижа.

Г-жа Росица Янкова запозна аудиторията с текущата реформа по деинституционализация, както и предизвикателствата пред този процес в страната. Представен беше проект „ПОСОКА: семейство” на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, неговите основни цели и постигнати резултати.

Друг акцент в проведения семинар беше свързан с международния опит и добрите практики в тази сфера. Успоредно с процеса на деинституционализация на деца, се представи и необходимостта от създаването на условия за деинституционализацията на възрастни хора и хора с увреждания. Това е друг важен приоритет в рамките на цялостната политика в тази сфера.

Процесът на деиституционализация в България ще бъде надграден и с помощта на Европейските структурни и инвестиционни фондове, посредством Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” и Оперативна програма „Региони в растеж”. Така ще се гарантира осигуряването на качествена и ефективна подкрепа на нуждаещите се, както и постигане на реални резултати в превръщането на този процес в необратим.

Г-н Легран каза: „Според новите регулации за Европейските структурни фондове, развитието на услуги в общността е държавен приоритет за финансиране и е задължение съгласно поетите ангажименти за правата на човека и нашите общи ценности. Европейската експертна група е съ-домакин на серии от семинари, за да гарантира, че всеки е въвлечен: правителството, Европейската комисия, общините, ползвателите на услугите и гражданското общество работят заедно в планирането и прилагането на тези ключови приоритети за следващия програмен период на европейското финансиране, така че Европейските фондове да се използват по най-ефективния начин, за да постигнат устойчивост, качествени услуги в общността и преход от институционална грижа.”

explore by map take a look at what Lumos is doing around the world. Hover over the purple dots to learn more.
×