Медиен център

По-долу можете да прочетете най-актуалната информация и прессъобщения.

Последни новини

ВСИЧКИ ДЕЦА ИМАТ ЗНАЧЕНИЕ, НО НЕ ВСИЧКИ ДЕЦА СА ОТЧЕТЕНИ

Отворено писмо до ООН и страните членки - повече от 175 подписали 12/09/2016

Лумос провежда кампания, с която цели да повлияе на начина, по който са преброявани децата, живеещи извън семействата си, когато се измерва напредъка на развитието в международен план. На практика децата, които живеят извън семейства - в институции, на улицата, жертви на трафик и др., не са преброявани, като едно от причините е, че данните в голямата си степен се събират, като се използват проучвания сред хората, живеещи в домакинства и/ или хора, които имат достъп до услуги (т. нар. административни данни). Децата в институции липсват и в двата случая. За да променим това и да сме сигурни, че методите за събиране на данни са разработени, за да отчетат всички деца, включително тези, които живеят в институции, ние се застъпваме за промяна в начина, по който данните от национални и международни проучвания се събират.

Ние обединяваме сили с много други организации и изпращаме писмо до статистическите органи в ООН, за да подчертаем загрижеността си. Можете да прочетете писмото по-долу:

ВСИЧКИ ДЕЦА ИМАТ ЗНАЧЕНИЕ, НО НЕ ВСИЧКИ ДЕЦА СА ОТЧЕТЕНИ

Отворено писмо до Статистическата комисия на ООН и Междуведомствената експертна група по индикаторите за Целите за устойчиво развитие

Над 175 организации са подписали писмото до 30 март 2016 г.

Подписалите този документ приветстват „ Да променим нашия свят: програмата за глобални действия до 2030 г.“ и поздравяват всички, които са направили така, че да бъдат включени колкото се може повече от всеобхватните детски нужди, вкл. здравна грижа, образование и закрила от насилие, експлоатация и злоупотреба. Ние подкрепяме изключително силно намерението „ нито едно дете да не бъде изоставено“ в глобалните цели за развитие след 2015 г. За да сме сигурни, че това е така, много важно е глобалната рамка за мониторинг да включва механизми за оценка на най-уязвимото и трудно достижимо население.

Наистина всяко дете има значение, но не всяко дете е отчетено. В резултат на това някои от най-уязвимите деца по света – тези без родителска грижа или в риск да останат без родители; в институции или на улицата; въвлечени в трафик; разделени от семействата си в резултат на конфликт, бедствие или увреждане; наети във въоръжени групи при несигурни обстоятелства, избягали от военни конфликти от определени държави.

Според доклада на Уницеф от 2015 г, свързан с прогреса на децата:

„ Тъй като светът се подготвя за новата програма за развитие, събирането на данни и доказателства е от изключителна важност и националните системи за закрила трябва да се подготвят да посрещнат новите нужди. Новата програма за събиране на данни ще трябва да се възползва от новите технологии, да обобщи и ускори използването на данните, а така също да даде нов тласък на усилията за цялостни и добре функциониращи системи за регистрация. Новата програма за събиране на данни ще трябва да предостави един по-задълбочен поглед към най-уязвимите деца, разчитайки на проучвания на домакинствата, които предоставят информация независимо дали детето посещава или не училище или е прието в болнично заведение, както и ще разработи нови подходи за събиране на информация за децата, които са бездомни, институционализирани или местени вътре в системата.“

Имайки предвид това, ние долуподписаните, препоръчваме следното:

1. Да се гарантира, че децата, които живеят извън домакинства и/ или без родителска грижа са представени в отделна графа.

Когато се оценява напредъкът на държавите членки в подобряване на грижата за децата, ключов фактор за оценка на уязвимост, риск или неравностойно положение имат настаняванията извън семейството и средата, в която са обгрижвани децата. Децата, лишени от родителска грижа, често преживяват насилие, занемаряване, липса на стимулации, краен стрес – всичко това има дълбоко отрицателен ефект върху детското здраве, образование, развитие и закрила.

Ако програмата за развитие след 2015 г. е нито едно дете да не бъде изоставено, изключително важно е глобалната рамка за мониторинг да включва методологии, които да гарантират, че децата, живеещи извън семейства и/ или без родителска грижа са представени и тези данни са използвани за целенасочени, подходящи и достъпни намеси с цел промяна.

Разбивка на данните по видове резидентна (несемейна) грижа/ условия на живот е ключова за проследяване на развитието на всички деца и по-точно свързани с цели 1, 3, 4, 8, 10 и 16. Това е критично за: а) анализиране на това как тенденциите се различават за децата, живеещи извън домакинства и/ или без родителска грижа и основното детско население; и б) осигуряване на това програмите и политиките да приоритизират най-уязвимите деца. Събирането на данни трябва да отразяват целите и определенията, включени в Конвенцията на ООН за правата на детето, в насоките на ООН за алтернативна грижа за децата и в Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания.

2. Подобряване и разширяване на методологиите за събирането на данни, за да се гарантира, че всички деца са представени.

Комитетът по правата на детето подкани всички държави да разработят индикатори и системи за събиране на данни, които да са в съответствие с Конвенцията за правата на детето. Въпреки това децата, които живеят извън домакинства и/ или без родителска грижа не са обхванати в настоящите данни, които разчитат на проучвания за резидентната грижа, като например Проучвания за демографските и здравните въпроси (USAID) и Изследвания на множествените индикатори (UNICEF). Трябва да бъдат разработени новаторски подходи, за да се достигне до условията на живот на най-уязвимите деца в световен план.

Глобалната рамка за мониторинг трябва да съдържа механизъм, който да проследява развитието на всички деца, включително тези, които сега са невидими в резултат на неадекватни индикатори и системи за събиране на данни. Глобалната рамка за мониторинг след 2015 г. трябва да въведе механизми, за да интегрира данните за децата в семейства с допълнителната информация за децата, временно или постоянно настанени извън домакинства. В някои държави такива данни вече съществуват, въпреки че в момента все още не се събират или анализират рутинно.

Глобалната рамка за мониторинг след 2015 г. предлага възможност да се направи повече за най-уязвимите деца по света – гарантирайки на първо място, че те не са вече невидими.

Благодарим за вашата подкрепа.

Ако организацията, която представлявате иска да подкрепи кампанията, можете да подпишете писмото тук: https://wearelumos.typeform.com/to/HwFfrM

Можете да видите организациите, подкрепили писмото, тук: https://wearelumos.org/get-involved/take-action/all-children-count-not-a...

explore by map take a look at what Lumos is doing around the world. Hover over the purple dots to learn more.
×