Медиен център

По-долу можете да прочетете най-актуалната информация и прессъобщения.

Последни новини

Напредъкът на децата и младежите в новите резидентни услуги бе обсъден на регионални срещи в Плевен и Велико Търново

01/04/2016

Работни срещи за обсъждане на развитието и напредъка на децата и младежите с увреждания, изведени от специализирани институции и настанени в новите резидентни услуги, създадени по проект „Детство за всички“, бяха проведени в Северозападен и Северен Централен район. На срещите присъства председателя на Държавната агенция за закрила на детето, заместник областните управители на Плевен, Велико Търново, Русе, Разград, директори на Регионални дирекции „Социално подпомагане“, ръководители на центрове за настаняване от семеен тип, експерти.

„Трябва да бъдем искрени, когато правим анализ на процеса на деинституционализация, да се фокусираме върху децата и техните нужди и да търсим решения, защото когато има цел, екипност и партньорство и се използват всички ресурси на областно ниво, се постигат добри резултати“, заяви г-жа Жечева.

В Плевен и Велико Търново бяха представени и обсъдени резултатите от проведените в двата района в периода октомври 2015 – януари 2016 г. оценки на децата и младежите, както и резултатите от контрола и мониторинга на ДАЗД на същите услуги. Целта на оценката е да сравни развитието на всяко от децата с предишната оценка, изготвена, когато децата са живеели в институциите и да направи изводи по отношение на качеството им на живот в новите услуги. „Направените по време на тази оценка изводи са валидни само по отношение на сравняването им с направените през 2012 г. оценки. Те показват по един категоричен начин, че децата имат напредък.“ - уточни Бисер Спиров, който представи резултатите.

Михаела Иванова, самозастъпник към Лумос, представи препоръки от името на Групата за детско и младежко участие по отношение на живота на децата в новите услуги, призовавайки за повече социални контакти и уважение към личността на децата и младежите, както и конкретни предложения – например, оборудване на зъболекарските кабинети, за да са подходящи за деца с увреждания.

По време на последвалата дискусия бяха адресирани направените в оценката изводи и следващите стъпки за по-нататъшно развитие на услугите в общините.

Предстои обсъждане на оценките на децата и в останалите области, след което ще бъде изготвен и публикуван окончателния доклад с резултатите и изводите от оценката на национално ниво.

Срещите бяха реализирани с активната подкрепа на Областните информационни центрове в Плевен и Велико Търново.

В края на 2015 година Държавната агенция за закрила на детето, фондация Лумос, Агенцията за социално подпомагане и Националното сдружение на общините в България сключиха споразумение за извършване на оценка на състоянието на над 1200 деца и младежи с увреждания, които са изведени от специализираните институции в новите Центрове за настаняване от семеен тип, създадени по проект „Детство за всички“. Нашето желание е успехът на изпълняваните проекти и цялостния процес на деинституционализация да бъде оценяван не само по отношение на заложените индикатори, но и по отношение на ефекта, който той има за децата.

explore by map take a look at what Lumos is doing around the world. Hover over the purple dots to learn more.
×