какво правим

Тук можете да получите информация за ключовите постижение на Лумос в България.

Ключови постижения

Ключови постижения:

• През 2013 г. бе осъществена превантивна работа за предотвратяване на изоставяне на деца по 98 случая в двата региона – Добрич и Варна.

• 18 успешни случая на реинтеграция бяха реализирани в двете демонстрационни области на Лумос в България.

• Щастливи сме да отбележим, че в Дом за деца с умствена изостаналост в с. Крушари, в който Лумос стратира проект за подобряване на грижата, смъртността е намаляла от 7-8 деца на година на 0 деца за 2014 г.

• Сондата на последното дете, което се хранеше със сонда в ДМСГД Добрич, беше махната пред 2013 г. благодарение на нашата работа. Седемгодишното момче вече се храни с лъжица. Това беше кулминацията в интервенцията на Лумос и съвместната работа със здравните специалисти в област Добрич с цел гарантиране, че повече няма да има деца, които са в критично животозастрашаващо състояние по причина недохранване. Въвеждането на методите на Интензивно общуане и хранене от страна на Лумос значително подобри състоянието на децата със затруднения в храненето.

• Подкрепено бе създаването на Коалиция „Детство 2025”. Това е активна група неправителствени организации в България, която работи в подкрепа на националната програма за деинституционализация.

• През 2013 г. бяха направени анализи на социалните услуги в областите Добрич и Варна, където Лумос работи. На база на тези анализи беше доказано, че със същите средства, които властите понастоящем разходват, за да издържат децата в институции, те биха могли да помогнат на четири пъти повече деца да останат в семействата си.

• Въведени иновативни подходи за оценка на потребностите на всяко дете, планиране на услуги и подготвка на детето и семейството му за напускане на институцията. Лумос предостави методологията за оценките на децата по проект „Детство за всички“, както и за изследването на родителските нагласи и подготовката за преместване. Осигурихме консултанти за оценките на всички 1 700 деца. Въведохме методът „Конференция по случай“ и предоставихме фасилитатори за конференциите на всички деца по проекта. Обучихме екипите на всички нови услуги и специализирани институции по методологията на Лумос за преместване на децата с увреждания.

• Лумос осъществи сериозна работа, за да убеди българското правителство да финансира поставянето на клапи на децата с хидроцефалия. Към края на 2013 г. България е платила за над 280 такива клапи. Хидроцефалията е животозастрашаващо увреждане, но то може да се лекува чрез поставяне на клапи. Родителите често не могат да си позволят тези клапи и са принудени да оставят детето в институция с обещанието, което рядко се изпълнява, за „по-добра грижа”.

• „Да превърнем думите в дела” е проект, който събра деца и младежи с интелектуални затруднения с политици и експерти, със задачата да окажат влияние върху ключовите решения, които биха направили техните общества по-приобщаващи. Децата и младите хора от групите по проекта в Сърбия и България участваха в голяма международна конференция за детско участие в Швейцария. Делегацията на Лумос беше единствената, съставена от деца с интелектуални затруднения.

• Лумос покрепи разработването на национален План за действие за пълна деинституционализация в България. Планът предвижда създаването на широк спектър от услуги в общността за 15 години напред, които ще направят възможно затварянето на всички съществуващи институции за деца.

explore by map take a look at what Lumos is doing around the world. Hover over the purple dots to learn more.
×