какво правим

Работа с деца и младежи

 
Да превърнем думите в дела (TWIA)
 
Първият голям проект за детско участие на Лумос беше свързан с даването на възможност за включване на децата с интелектуално увреждания в Европа. 
 
Темата за деинституционализацията е в основата му, като гарантира, че всяко дете е прието като индивидуалност и има всички възможности да расте в семейна среда. Всяко дете знае най-добре от какво се нуждае. Гарантиране на смисленото участие на децата, така че техните гласове да бъдат чути и мнението им - взето предвид, е основна част от всичко, което Лумос прави, за да останат институциите в миналото.
 
Общо 53 европейски държави са подписали декларацията на Световната здравна организация "По-добро здраве, по-добър живот" ангажирайки се "да овласти децата и младежите с интелектуални увреждания да имат принос във вземането на решения за техния живот".
Лумос създава проекта TWIA и осигурява средства от ЕС за 18 месеца до 2013 г., за да гарантира, че декларацията оказва влияние върху живота на уязвимите младежи. работихме с деца и младежи с интелектуални увреждания от Чехия и България (и двете членове на ЕС), както и Сърбия, държава в предприсъединителен период. Нито една от тези държави няма политики за включване на деца с интелектуални увреждания при взимането на решения.
 
За всички, включили се в проекта, вкл. повече от 40 деца на възраст над седем години, TWIA беше едно изключително преживяване. Можете да прочетете за чудесната работа на младежите, техните рисунки, плакати и песни, както и техните срещи с политици в качеството им на самозастъпници на нашия сайт www.wearelumos.org 
Проектът прокара пътя на Лумос за настоящата работа по детско участие - непрекъсната продкрепа за групите, създадени от проекта, а така също и за новата група, сформирана в Молдова. 
Както младежите от другите групи, така и тези от молдовската група имаха вече прояви и техните гласове се чуха, както на национално, така и на международно ниво.
explore by map take a look at what Lumos is doing around the world. Hover over the purple dots to learn more.
×